درباره مدیر سایت

نام فامیلی لقب اصلیت ساکن عکس
 عرفان ایرانی AMIR ERFAN کرد خرسان(کرمانج) کرج

محتویات این سایت جنبه آموزشی دارد وهرگونه ضرر و آسیب به عهده خودتان است.

7+
سوال های خودرا از من بپرسید☺